CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Z A B O K

Ul. Matije Gupca br.53

 

KLASA: 023-01/18-01/7

URBROJ: 2197-33-01/04-18-3

Zabok,  17. prosinac 2018.

 

                                                 

                                                  ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

 

P O Z I V

 

                                                              

                  Na 15. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zabok koja će se održati dana 20. prosinca(četvrtak) 2018. godine u 15,30 sati  u Centru za socijalnu skrb Zabok, Matije Gupca 53, soba broj 8.

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

 

  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zabok,
  2. Donošenje Financijskog plana za 2019.godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
  3. Donošenje plana nabave za 2019.godinu
  4. Donošenje Plana i programa rada Centra za socijalnu skrb Zabok za 2019.godinu
  5. Slobodna riječ.

 

Molimo da se na sjednicu odazovete, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite na tel. 502-649 – Tanja Cujzek ili e-mail tcujzek@cskrb.hr .

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar Vrančić, dipl.oec., v.r.

 

 

 

Dostaviti (putem e-maila):

  1. Članovi upravnog vijeća
  2. Spis, ovdje