Socijalne usluge po Zakonu o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14) su:

  1. prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
  2. savjetovanje i pomaganje
  3. pomoć u kući
  4. psihosocijalna podrška
  5. rana intervencija
  6. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
  7. boravak
  8. smještaj
  9. organizirano stanovanje.